1 דקות קריאה
ויזת משקיע בישראל לאזרחי ארה"ב

ויזת משקיעים לאזרחי ארה"ב ולבני משפחותיהם 
ממשלת ישראל קיבלה החלטות בשנת 2014 ובשנת 2017 לאפשר למשקיעים שהם אזרחי ארה"ב לחיות ולעבוד בישראל

הויזה ניתנת גם לעובד חיוניים/מומחים + בני הזוג וילדים עד גיל 21 
 מדובר ברישיון מסוג ב/5 משקיע, ב/51 מומחה חיוני ב/52 בן זוג של משקיע או עבוד חיוני ב/53 ילד של משקיע או עובד חיוני.

בדיקת הזכאות לקבלת הרישיון תעשה על ידי הוועדה המייעצת לשר הפנים בשני שלבים:
שלב ראשון – תנאים מצטברים 

 • יש לעמוד בתנאים ההגדרות ל "מיזם עסקי", "משקיע" או "לעובד בעל כישורים מיוחדים" או ל"עובד חיוני" – בהתאם לנוהל. על מגיש הבקשה להיות משקיע במיזם עסקי.
 • הוכחת השקעה משמעותי טרם הגשת הבקשה, סיכון כלכלי ומחוייבות בלתי חוזרת למיזם.
 • הוכחת פוטנציאל צמיחה כלכלית במשק ויצירת משרות
 • מיזם פעיל ולא מיזם שולי, תרומה משמעותית במשק תוך 5 שנים.

 שלב ב' – במידה ושלב א' מתקיים 

הועדה תפעל לבחון את המשקיע /העובד החיוני בכמה מישורים. למשל לגבי כוונה לשהות בישראל, החיוניות/מומחיות לפי הנוהל.
יבדק השכר המושלם, שלא יפחת משכר יסוד ברוטו השווה לכפל השכר הממוצע במשק, על פי פרסומי הביטוח הלאומי,
כל מקרה ייבחן לפי נסיבותיו. העבודה של המבקש תוכל להתבצע רק במיזם העסקי. בן הזוג, רשאי לעבוד בכל עבודה.
דרכון – בתוקף לשנה לפחות מיום הבקשה
תדרש תעודת יושר פדראלית לכולם, כולל ילדים מעל 18.
יש לוודא שלא הייתה בעבר שהיה בלתי חוקית בישראלו תשלום אגרה

הסדרת הרישיון בקונסוליה, תעשה רק לפני כניסה
הבקשה תוגש בקונסוליות הבאות בלבדה:  ווושינטון, ניו יורק, יוסטון, סאן פרנסיסקו. 
מסמכים להצגה עבור בני משפחה: 

 • תעודות לידה
 • תעודת נישואין
 • תעודת יושר

 מסמכים להצגה בנוסף, עבור עובד בעל כישורים מיוחדים: 

 • מסמכי הכשרה, השכלה קורות חיים, הסבר על המיזם, תיאור תפקיד, אחריות, כמה זמן תידרש השהות, תיבדק במקביל האפשרות להעסיק עובד כזה בישראל

 

המשך טיפול בישראל הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות בירושלים ומשם תועבר הבקשה בידי לרשות ולאגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר לבחינתם. ההמלצה תעבור למרכז הוועדה ברשות עד למועד התכנסותה.
חברי הועדה יכולים לפנות לכל גורם להתייעץ או לשם מידע.
המשך טיפול בועדה המיעצת: ההמלצה צריכה להיות על דעת 3 מחבריה.
החלטת שר הפנים היא הסופית והמחייבת.

המשך טיפול לאחר קבלת המלצת שר הפנים 
ניתן לאשר את תוקף הרישיון לשנתיים ולתת אישור לכניסה רב פעמית לכל תקופת הרישיון.
תבוצע הברקה לקונסוליה והיא תיידע את מגיש הבקשה בתשובה.

קבלת הרישיון מתן הרישיון לראשונה יבוצע בקונסליה, אשרה מתאימה בדרכון
רק בהגעה לבקר הגבולות יינתן גייטפס.

הארכת תוקף הרישיון
יש לפעול להגשת הבקשה  3 חודשים לפני תום התוקף, הבקשה תוגש  בלשכות רשות האוכלוסין או בקונסוליה. 

יש להגיש:

 • טופס הארכת הרישיון
 • דרכון אמריקאי תקף לשנה מיום הבקשה
 • מסמכים עדכניים כמפורט בהוראות משרד הכלכלה והתעשייה
 • עמידה באום קרטריונים לפיהם אושרה הבקשה לראשונה
 • במידה והבקשה הוגשה בישראל היא תועבר לבחינת הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות במשרד הכלכלה והתעשייה.

 אם שר הפנים החליט להאריך – יוארך הרישיון בשנתיים נוספות. הארכה בפועל תינתן לשנה אחת אך האישור יהיה לשנתיים וניתן בהליך זריז יהיה לקבל לשנה נוספת גם ללא אישור נוסף משר הפנים. תינתן גם אשרה רב פעמית. עד לקבלת החלטה תינתן אפשרות להשאר בישראל למשך 8 חודשים באותם תנאי הרישיון הקודם, לפי המוקדם. אפשר לבקש בנסיבות מיוחדות לחרוג מ 63 חודשים לפי תקנות נסיבות מיוחדות וחריגות של תרומת עובד זר.

טפסים רלוונטיים והוראות חוק 
נוהל 5.3.0050 עודכן לאחרונה ב 01.05.2019
חוק הכניסה לישראל ותקנות ,חוק עובדים זרים,תקנות הכנסיה לישראל פטור מהיתר למתן אשרה ורישיון ישיבה לסוגי עובדים זרים
טופס בקשה לפי הנוהל  וטופס אש/1

לשאלות נוספות יש לתאם ייעוץ

טלפון  04-8584840 office@mwt-law.co.il