1 דקות קריאה
העסקת מומחה בשכר מומחים

היתר העסקת מומחה זר המשתכר "שכר מומחים" ניתן להעסיק מומחה זר אשר אינו עומד בקטגוריות שנקבעו להעסקת עובדים זרים, אם הוכח לגביו כי הוא בעל ידע ברמת מומחיות גבוהה או בעל ידע חיוני וייחודי לשירות אותו מספק המעסיק. על המעסיק לשלם לאותו מומחה זר שכר יסוד חודשי שווה או גבוה מפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת שכיר. אם מדובר בענף בו השכר הרגיל גבוה מהשכר הממוצע במשק, הגורם שיבחן את הבקשה רשאי להתנות את ההיתר בתשלום שכר גבוה יותר. 

הגדרות והוראות כלליות למומחה זר המשתכר "שכר מומחים

 1. שכר יסוד - שכר בסיס ברוטו למשרה רגילה, קודם כל תשלום בגין עבודה בשעות נוספות, משמרות או שעות נוספות. חישוב תוספת השכר המגיע לעובד ממעסיקו בגין עבודה בשעות נוספות וכו' יעשה על בסיס שכר היסוד האמור.
 2. פעמיים שכר ממוצע במשק למשרת שכיר - חישוב השכר בכל שנה קלנדרית יעשה בהתבסס על השכר הממוצע למשרת שכיר המתפרסם בחודש ינואר של אותה שנה על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 3. ניכויים מותרים מהשכר האמור – בחישוב השכר אין לנכות סכומים בגין מגורים הולמים או סכומים נלווים, ואין לנכות סכומים בגין ביטוח רפואי העולים על הסכומים הקבועים בתקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), (שיעור ניכוי מהשכר בעד מגורים הולמים), התש"ס-2000, ובתקנות עובדים זרים תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), התשס"ב-2001, שהם בתוקף.
 4. תשלום שכר בשווה כסף – תשלום חלק מהשכר באוכל ובמשקאות המסופקים לעובד המומחה במקום העבודה ייעשה רק לאחר קבלת הסכמה בכתב של העובד ולא מעבר לשווי השוק של האוכל והמשקאות האמורים ובהתבסס על קבלות, והתשלום יהא בהתאם להוראות חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958.
 5. שווי של אופציות או מניות לא ייחשב כחלק מהשכר לצורך עמידה בתשלום שכר היסוד האמור.

 מומחה זר המשתכר "שכר מומחים" בענף שאינו מצריך השכלה אקדמית גבוהה במקרה בו מדובר בתחום, שאינו דורש השכלה אקדמית גבוהה, ייתכן כי המעסיק יידרש להנפיק אחד או יותר מהמסמכים הבאים: 

 1. הפקדת ערבות להבטחת תשלום שכר המומחה בסכום שיקבעו ושלא יפחת משכר שני חודשי עבודה של המומחה הזר.
 2. חתימת המומחה הזר על תצהיר כדין בשפתו מתורגם לעברית לפיו הוא יודע כי לא יותר לו לעבור לענף אחר לאחר הגעתו לישראל.
 3. חוזים ואישורים אחרים להבטחת גיוס העובד כדין בארץ מוצאו ואי גביית דמי תיווך שלא כדין.
 4. העתק מאושר כדין של חתימת המומחה הזר והמעסיק על הסכם עבודה לפיו המעסיק מתחייב כלפי העובד לתשלום "שכר המומחים", בתוספת אישור עורך דין כי תנאי ההסכם תואמים את דיני העבודה החלים בישראל ואת התחייבויות המעסיק לרשות האוכלוסין וההגירה.
 5. הסכמת המעסיק בכתב להעברת מסמכי הבקשה על נספחיהם ובכלל זה החוזים והתצהירים דלעיל למומחה הזר במקרה שיידרש.

 מומחה זר בתפקיד שף בנוסף ליתר ההוראות הרלוונטיות להעסקת מומחה זר המשתכר "שכר מומחים" ומועסק במקצועות שאינם דורשים השכלה אקדמאית גבוהה יחולו ההוראות המיוחדות שלהלן: 

 1. היתר להעסקת שף זר בשכר מומחים יינתן אך ורק למסעדות המוכיחות שהן מסעדות המגישות אוכל על טהרת תפריט אתני אסיאתי. המבקש יתבקש להצהיר על כך בבקשתו וכן לצרף תפריטים עדכניים של המסעדה, וכלל תהיה ביקורת במקום. (מנות ילדים במספר מצומצם, שלא במסגרת התפריט האסייתי לא נכללות והגשתן תותר) .
 2. אם המסעדה תחדל להגיש אוכל על טהרת תפריט אתני אסיאתי, תוקף ההיתר יפוג מיידית ועל המסעדה להפסיק להעסיק את השפים הזרים, תוך מתן הודעה בכתב על השינוי למינהל ההיתרים ותשלום זכויות השפים הזרים על פי כל דין והסכם.
 3. שף זר יועסק רק בתפקיד שף במסעדה בכתובת שצוינה בבקשה להיתר ובהיתר, ולא יועסק בתפקיד אחר במסעדה.
 4. בעל ההיתר רשאי לנייד את השף הזר שהוא קיבל היתר להעסיקו, לעבודה כשף במסעדות אסיאתיות אחרות בבעלותו, בתנאי שמסעדות אלו הם בעלות היתר בתוקף להעסיק שפים זרים, או במסעדות אחרות ברשת מסעדות שלהן היתרי העסקת מומחים בתוקף כאמור, גם בחריגה ממספר השפים הזרים הקבוע בכל היתר, ובלבד שלשף השר רישיון עבודה בתוקף, וזאת לאחר קבלת אישור בכתב ממינהל ההיתרים לניוד.

 הפסקת עבודה של מומחה זר המשתכר "שכר מומחים" 

 1. במידה שהופסקה עבודתו של המומחה הזר לפני מועד הסיום של ההיתר, על העובד לצאת מישראל. היה והעובד נשאר בישראל, על המעסיק להודיע בכתב ללשכת רשון האוכלוסין על הפסקת ההעסקה ועל סיבת ההפסקה, תוך 7 ימים מיום הפסקת ההעסקה.
 2. המעסיק לא יהא רשאי להעסיק מומחה זר אחר במקום המומחה שהעסקתו הופסקה במשך 3 שנים מיום הדיווח בכתב על הפסקת ההעסקה, אלא אם יוכיח המעסיק שהתקיימו נסיבות מיוחדות.
 3. לצורך הוכחת נסיבות מיוחדות, על המעסיק לצרף לבקשה אישורים על הפקדת שכר מומחים לחשבון בנק על שם המומחה הזר שסיים את עבודתו וכעת הוא מעוניין למנות לו מחליף בלבד.


אשרות כניסה ועבודה

יש לזכור כי לאחר שמעסיק קיבל היתר להעסקת המומחה על המעסיק לוודא כי העובד מקבל אשרת כניסה ועבודה בישראל ועליו להסדיר את הנושא מול לשכת רשות האוכלוסין הרלוונטית.

 

ניתן לפנות למשרדנו לייעוץ ולטיפול בהשגת היתרים ואשרות כניסה למומחים ובכל שאלה הנוגעת להעסקת המומחה וכניסתו לישראל.

ניתן להשאיר פרטים כאן

או לשלוח הודעה office@met-law.co.il