1 דקות קריאה
הארכת אשרה לעובד סיעודי מטעמים הומניטריים

הארכת אשרה לעובד זר סיעודי היא לפעמים החמצן של המטופל ושל המשפחה.

את הבקשה מגישים באופן ישיר על ידי המטופל או על ידי בן משפחה מקרבה ראשונה באחת משתי הדרכים הנ"ל בלבד:
א. בדואר רשום לכתובת: רשות האוכלוסין וההגירה, אגף היתרים – ועדה הומניטארית, בניין כי"ח – רח' אגריפס 42 ,ירושלים.
ב. בהגשה ידנית ישירות על ידי המטופל או בן משפחה מקרבה ראשונה - לאגף ההיתרים – ענף סיעוד, רח' אגריפס 42 בירושלים בניין כי"ח – קומה 5 

והיא נדונה בועדה מיוחדת שדנה בעניינים הומניטריים.

מי יכול להגיש?

 • מטופל סיעודי שיש לו היתר העסקה לעובד זר בתוקף (בענף הסיעוד) 
 • אם המטופל לא יכול, אז באמצעות ייפוי כוח שיעניק לנציג, או לעו"ד.
 • יש לקבוע בלשכת האוכלוסין מועד להגשה ולהגיע אישית.

מה צריך לצרף לבקשה

 • טופס בקשה מקורי,  חתום על-ידי המטופל, בני משפחה או האפוטרופוס.
 • מכתב הסבר מנומק וחתום חשוב להסביר ולפרט את כלל הסיבות ההומניטאריות בצירוף ראיות ומסמכים.
 • חוות דעת מנומקת הקובעת כי הפסקת העסקת העובד הזר לאותו מטופל תהווה פגיעה קשה ואנושה. יש לוודא שחוות הדעת תהא מפורטת דיה.
  חוות הדעת שתוגש לוועדה תתקבל רק אם  תעמוד בכל התנאים הבאים:
  • ניתנה על-ידי רופא מוסמך, אח מוסמך או עובד סוציאלי של הרשות המקומית שבתחומה מתגורר המטופל הסיעוד, בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בתחום הסיעוד.
  • נותן חוות הדעת חתם עליה חתימה מקורית תוך ציון מספר רישיונו המקצועי.
  • נותן חוות הדעת הצהיר כי נפגש עם המטופל במקום מגוריו קודם מתן חוות הדעת ואת תאריך הביקור.
  • נותן חוות הדעת הצהיר כי הינו אובייקטיבי בקשר עם המטופל. 
  • נותן חוות הדעת הצהיר על משך היכרותו עם המטופל הסיעודי.
 • ככל ומדובר במטופל חסוי יש לצרף צו מינוי אפוטרופוס מקורי או העתק נאמן למקור. 
 • טופס ויתור על סודיות חתום על-ידי המטופל/אפוטרופוס.
 • תצהיר של העובד הזר שנחתם בפני עו"ד בשפה המובנת לו  (ואם אינם דוברי אנגלית או עברית, אזי בתרגום נוטריוני לעברית).
  התצהיר שיוגש על-ידי העובדים הזרים חייב לכלול את כל הפרטים הבאים:
  • הסכמה להארכה חריגה של אשרתם.
  • הסכמה שיהא עליהם לצאת מישראל במידה ויחזרו מהסכמתם לבקשת המטופל.
  • הצהרה על כך שיהא עליהם לצאת מישראל אם תדחה הבקשה.
  • הצהרה שאם הבקשה תאושר, הם יהיו רשאים לעבוד רק אצל אותו מטופל ובסיום העסקתם יהא עליהם לצאת מישראל.
  • הסכמה לחשיפת פרטי העסקותיהם הקודמות בישראל, כפי שמופיעות במערכת הממוחשבת של הרשות. 
  • פירוט מצב משפחתי של העובד בארץ ובחוץ לארץ והתחייבות להודיע על כל שינוי.

חשוב להכיר כי ישנן עילות לדחייה על הסף של בקשה, וכאשר הן מתקיימות הבקשה לא תועבר לועדה המייעצת בנושא זה, לדוגמא:

1. למטופל אין היתר העסקה תקף, פעיל ופנוי להעסקת עובד זר בענף הסיעוד.
2 .הנתין הזר אותו מבקש המטופל להעסיק לא נכנס לישראל באמצעות רישיון שהייה ועבודה מסוג ב/1 לענף הסיעוד.
3 .לא חלפו 63 חודשים לפחות מיום כניסתו לישראל לראשונה באשרת עובד זמני בענף הסיעוד (עובד זר שסיים 51 חודשים אך טרם סיים 63 חודשים בישראל רשאי לעבוד כעובד מחליף לעובדים זרים שיוצאים לחופשה בחו"ל באינטר ויזה, בהתאם להוראות נוהל מספר 0004.3.5" נוהל להתרת העסקה קצרת מועד של עובדים זרים לסיעוד השוהים בישראל בין 62-51 חודשים להחלפה זמנית של עובדים זרים לסיעוד שיצאו לחופשה עם אשרת כניסה חוזרת" ולא ניתן להגיש בגינו בקשות).
4 .התקבלה החלטה קודמת של שר הפנים להארכת רישיונו של העובד הזר, לפי סעיף 3א (ב1 )לחוק, למעט החלטה להאריך רישיון לשם טיפול בבן זוג של המטופל הסיעודי שהתגורר יחד עם המטופל הסיעודי בעת העסקת העובד הזר.
5 .לפי רישומי הרשות, העובד הזר לא הועסק במשך 24 חודשים רצופים לפחות, אצל מטופל סיעודי מסוים. לעניין זה, עובד זר שעבר בין מטופלים בעקבות פטירת מטופל או מעבר המטופל למוסד סיעודי, יחשב כאילו המשיך לטפל במטופל מסוים ברציפות.
6 .העובד הזר סיים את תקופת העסקתו החוקית האחרונה בישראל שלא בעקבות פטירת המטופל הסיעודי בו טיפל, או שלא בעקבות מעבר אותו מטופל סיעודי למוסד סיעודי באופן קבוע.
7 .חלפו 8 שנים מיום כניסתו לישראל לראשונה של העובד הזר ברישיון עבודה (יש חריגים).
8. במועד הגשת הבקשה חלפו למעלה מ-90 ימים מיום סיום תקופת העסקתו החוקית האחרונה בישראל של העובד הזר המבוקש (יש חריגים והנחיות מיוחדות).

מה עושים במקרה של דחייה?

חשוב מאוד להתייעץ כמה שיותר קרוב לקבלת התשובה, על מנת לבחון את סיכויו של הליך ערר לבית הדין לעררים, מומלץ לשקול הגשת בקשה למניעת הליכי הרחקה עד לקבלת החלטה בערר. 

בכל שאלה, אפשר להשאיר לנו הודעה כאן או להתקשר 04-8584840.