1 דקות קריאה
ריכוז התנאים לכניסה וליציאה מישראל מיום 07.02.21 ועד 20.02.21

סגירת נתב"ג והחלטת הממשלה העדכנית, גרמו לבלבול רב בקרב ישראלים, תושבי קבע וזרים המבקשים להיכנס לישראל או לצאת מישראל. מאמר זה נועד להבהיר מי זכאי לצאת ולהיכנס לישראל וכיצד עליו לפעול בימים אלה.

בימי שגרה, ישנם נהלים מאוד ברורים כיצד ניתן להיכנס לישראל בהתאם לנסיבות העניין.
נהלי הכניסה נקבעים בהתאם למדינת המוצא ומדינת האזרחות של מבקש הכניסה, סיבת הכניסה (האם לדוג' מדובר בטיול או מדובר ברצון לחיות עם בן או בת זוג), זהות האדם המבקש להיכנס ועוד. וודאי, שכמעט ולא קיימות הגבלות על יציאה מהארץ של אזרחים, תושבי קבע וזרים.

מאז פרוץ מגפת הקורונה נקבעו כללים חדשים והגבלות, כל המבקש להיכנס לישראל נדרש לבדוק את זכאותו, בהחלטת הממשלה האחרונה הוחמרו כללים אלה והוטלו מגבלות גם על היציאה מישראל.

להלן ריכוז ההוראות והחריגים:

 • כניסה לישראל

 • לאור החלטת הממשלה, בין התאריכים 7.2.21 - 20.2.21 תתאפשר כניסת נוסעים לישראל במקרים חריגים בלבד ולאחר קבלת אישור כניסה לישראל מוועדת חריגים. עד לתאריך 21.2.211 כל הנכנסים לישראל מכל היעדים יחויבו בבידוד במלונית ולא יוכלו לבצע את הבידוד בביתם. משך הבידוד במלונית מטעם המדינה הוא ל-14 ימים או ל-10 ימים, בתנאי שיבצעו שתי בדיקות שתוצאותיהן יהיו שליליות, במועדים שנקבעו בנוהל.
  בקשות חריגות לבידוד ביתי ייבחנו על ידי צוות מקצועי של משרד הבריאות.
 • הגשת בקשה לוועדת חריגים לאישור כניסה לישראל:
  רשימת התנאים לאזרחים או תושבי קבע:
  אזרח או תושב קבע, יוכל להגיש בקשה לכניסה לישראל מוועדת החריגים מי שמתקיים בו אחד מתנאים המפורטים להלן:
  (1) לצורך קבלת טיפול רפואי חיוני שאינו סובל דיחוי, לו או לאדם אחר התלוי בו;
  (2) לצורך השתתפות בהלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה ובכלל זה השתתפות בהלוויה של נפטר המובא לקבורה בישראל;
  (3) לצורך סיוע לקרוב משפחה מדרגה ראשונה הנמצא במצוקה, ושאין ביכולתו להסתייע באדם אחר הנמצא בישראל;
  (4) לצורך הגעה להליך משפטי שאותו אדם צד לו, בעל מעמד בו, או נדרש להשתתף בו, ובתנאי שהשתתפותו מרחוק אינה מתאימה בנסיבות העניין;
  (5) אישה בשליש השלישי להריונה;
  (6) לצורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד המחייב כניסה לישראל;
  (7) לצורך חיוני הנוגע ליחסי החוץ של ישראל או לצורך חיוני הנוגע לביטחון המדינה, באישור המנהל הכללי של משרד החוץ, משרד הביטחון, או משרד ראש הממשלה, לפי העניין
  (8) הוא יצא כדין מישראל, לפי המגבלות שחלו בעת שיצא, ומקום מגוריו הקבוע בישראל.
  רשימת התנאים לזרים, שאינם אזרחים או תושבי קבע בישראל 
  מי שאינו אזרח ישראל או תושב קבע יוכל להגיש בקשה אם הוא מבקש להיכנס לצורך אחד מן המפורטים להלן, או שמתקיים בו אחד המפורטים להלן:
  (1) לצורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד המחייב כניסה לישראל;
  (2) לצורך חיוני הנוגע ליחסי החוץ של ישראל או מטעמי ביטחון המדינה, באישור המנהל הכללי של משרד החוץ, משרד הביטחון, או משרד ראש הממשלה, לפי העניין;
  (3) ספורטאי מקצועי כהגדרתו בתקנות הגבלת הפעילות, לצורך השתתפות בתחרות, ומלווהו הנדרש לשם השתתפות בתחרות, ושהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי מדובר באדם כאמור, ובלבד שהוועדה השתכנעה שהגעתם לישראל חיונית;
  (4) מי שזכאי למעמד עולה או לזכויות עולה ושלא ניתן לדחות את עלייתו.
  זרים, בני זוג של אזרחים או תושבי קבע או הורה לילד שהוא אזרח או תושב קבע
  בן זוג של אזרח ישראל או תושב קבע או הורה לילד שהוא אזרח ישראל או תושב קבע רשאי להיכנס לישראל באישור ועדת חריגים ובהתקיים התנאים המפורטים לגבי אזרחים או תושבי קבע כאמור לעיל.
 • יציאה מישראל

 • לאור החלטת הממשלה בין התאריכים 7.2.21 - 20.2.2120 תתאפשר יציאת נוסעים מישראל במקרים חריגים בלבד ולאחר קבלת אישור מוועדת חריגים. יציאה לצורך טיסה תותר במקרים המפורטים בהמשך. ההוראות לא חלות על אזרחים זרים הנמצאים בישראל ומבקשים לעזוב אותה.
  החל מיום 10.2.21 כל הנוסעים היוצאים מישראל ששהו בישראל מעל 72 שעות יציגו לחברת התעופה לפני ההמראה תוצאת בדיקת PCR שלילית לנשאות לנגיף הקורונה.
 • הגשת בקשה לוועדת חריגים לאישור יציאה מישראל:
  רשימת התנאים לאזרחים או תושבי קבע:
  אזרח או תושב קבע, יוכל להגיש בקשה לוועדת החריגים אם הוא יוצא לאחד מהצרכים המפורטים להלן:
  (1) לצורך קבלת טיפול רפואי חיוני שאינו סובל דיחוי, לו או לאדם אחר התלוי בו;
  (2) לצורך השתתפות בהלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה;
  (3) לצורך סיוע לקרוב משפחה מדרגה ראשונה הנמצא במצוקה, ושאין ביכולתו להסתייע באדם אחר הנמצא באותה מדינה;
  (4) לצורך הגעה להליך משפטי שאותו אדם צד לו, בעל מעמד בו, או נדרש להשתתף בו ובתנאי שהשתתפותו מרחוק אינה מתאימה בנסיבות העניין;
  (5) לצורך חיוני הנוגע ליחסי החוץ של ישראל או לצורך חיוני הנוגע לביטחון המדינה, באישור המנהל הכללי של משרד החוץ, משרד הביטחון, או משרד ראש הממשלה, לפי העניין;
  (6) ספורטאי מקצועי כהגדרתו בתקנות הגבלת הפעילות, לצורך השתתפות בתחרות, ומלווהו הנדרש לשם השתתפות בתחרות, ושהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי מדובר באדם כאמור, ובלבד שהוועדה השתכנעה שהגעתם לישראל חיונית;
  (7) לצורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד המחייב יציאה מישראל.
  רשימת התנאים לזרים, שאינם אזרחים או תושבי קבע בישראל 
  (1) מי שאינו אזרח ישראל או תושב קבע יוכל להגיש בקשה לוועדת חריגים באמצעות הנציגות הישראלית הקרובה למקום מגוריו, או ללשכת רשות האוכלוסין הקרובה למקום מגוריו באמצעות בא כוחו בהתאם לקריטריונים הבאים:
  (2) לצורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד המחייב יציאה מישראל.
  (3) לצורך הניהול התקין של יחסי החוץ של ישראל או מטעמי בטחון המדינה, באישור המנהל הכללי של משרד החוץ, משרד הביטחון, או משרד ראש הממשלה, לפי העניין;
  (4) ספורטאי מקצועי כהגדרתו בתקנות הגבלת הפעילות, לצורך השתתפות בתחרות, ומלווהו הנדרש לשם ההשתתפות בתחרות, ושהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי מדובר באדם כאמור, ובלבד שהוועדה השתכנעה שהגעתם לישראל חיונית;
  (5) מי שזכאי למעמד עולה ולזכויות עולה ושלא ניתן לדחות את עלייתו
  ;זרים, בני זוג של אזרחים או תושבי קבע או הורה לילד שהוא אזרח או תושב קבע
  בן זוג של אזרח ישראלי שלא תושב קבע א הורה לילד שהוא אזרח ישראלי או תושב קבע על פי החריגים והתנאים החלים על אזרח או תושב כאמור לעיל;

  על המבקש יהיה לפרט את הנימוקים ההומניטריים בהתאם לקריטריונים הנ"ל ולצרף אסמכתאות לאימות הנטען.

הערות נוספות: בדקו את ההנחיות וההוראות המפורסמות לגבי הכנות לקראת טיסה, הוראות שהייה בנתב"ג, הוראות בטיסות המשך (קונקשן).

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי, מדובר במידע כללי בלבד. ניתן לפנות למשרדנו בכל שאלה או התלבטות ולקבוע המשך ייעוץ .