1 דקות קריאה
מדיניות ונהלי כניסת זרים מאוקראינה 13.03.22

Подача заявок украинских граждан на въезд из Украины в Израильבהתאם להכרזת שרת הפנים מיום 13.3.22, להלן המדיניות המעודכנת לכניסת אזרחים מאוקראינה לישראל. מדיניות זו תיכנס לתוקפה החל מיום ראשון בחצות, 13.3.22:

 1. הגעה לישראל ועליה לטיסה תותנה בקבלת אישור מראש. 
 2.  ככל שהאזרח/ית האוקראיני/ת מבקש/ת להגיע לישראל בהזמנתו של אזרח ישראלי, נדרש המזמין בישראל לחתום על התחייבות עבור המוזמנ/ת באתר רשות האוכלוסין וההגירה, באמצעות הטופס המקוון.
 3. על האזרח/ית האוקראיני/ת המבקש/ת להגיע לישראל להגיש בקשה באתר משרד החוץ.
 4. מענה לבקשה ישלח אל המבקש/ת לכתובת הדואר האלקטרוני. 
 5. ככל שההגעה לישראל הינה בהזמנת אזרח/ית ישראלי/ת המתגורר/ת בישראל, על המוזמנ/ת להצטייד בטופס הזמנה מהאזרח הישראלי (כפי שהוסבר בסעיף 2) בטרם מילוי טופס הבקשה.
 6. יש לצרף לטופס צילום דרכון וצילום חותמת היציאה מאוקראינה.

 Following the declaration of the Minister of the Interior dated March 13, 2022, the following is the updated policy for the entry of citizens of Ukraine into Israel. This policy will taffect from Sunday at midnight, 13.3.22:

 1.  Arrival in Israel and boarding a flight(s) will be conditional on obtaining prior approval.
 2. As long as the Ukrainian citizen wishes to come to Israel at the invitation of an Israeli citizen, the Israeli citizen is required to sign a declaration for the invitee, on the Population and Immigration Authority website, using the online form .
 3. A Ukrainian citizen(s) applying to come to Israel must submit an application on the Ministry of Foreign Affairs' website.
 4. A reply to the applicant's request will be sent to the email address of the applicant.
 5.  To the extent that the arrival of the applicant(s) in Israel is at the invitation of an Israeli citizen residing in Israel, the invited applicant must obtain an invitation (declaration form), from the Israeli citizen (as explained in section 2) before filling out the application form
 6. It is required to attach to the application a copy of the passport together with a copy of the exit stamp from Ukraine in the passport.

Відповідно до декларації Міністра внутрішніх справ Ізраїлю від 13 березня 2022 р., затверджена оновлена політика в’їзду громадян України до Ізраїлю. Ці правила набудуть чинності опівночі з неділі 13.03.22:

 1. Прибуття в Ізраїль та посадка на рейс(и) будуть залежати від отримання попереднього дозволу.
 2.  Якщо громадянин України бажає приїхати до Ізраїлю на запрошення громадянина Ізраїлю, громадянин Ізраїлю зобов'язаний підписати декларацію для запрошеного на вебсайті Управління з питань народонаселення та імміграції за допомогою онлайн-форми за посиланням :https://auth.govforms.gov.il/mw/forms/ILinviting@piba.gov.il
 3. Громадянин(и) України, який(-і) подає(-ють) заяву на приїзд до Ізраїлю, повинен подати заяву на сайті Міністерства закордонних справ за посиланням:https://govforms.gov.il/mw/forms/plitim@mofa.gov.il#!pirteyHamevakesh
 4. Відповідь на запит заявника буде надіслано на електронну адресу заявника.
 5. Якщо заявник (заявники) прибув до Ізраїлю на запрошення громадянина Ізраїлю, який проживає в Ізраїлі, запрошений заявник повинен отримати запрошення (форму декларації) від громадянина Ізраїлю (як пояснюється в розділі 2 ) перед заповненням анкети.
 6. До анкети потрібно додати копію паспорта та копію печатки, що підтверджує виїзд з України.

 Согласно декларации Министра внутренних дел Израиля от 13 марта 2022 г., утверждена обновленная политика въезда граждан Украины в Израиль. Эти правила вступят в силу в полночь с воскресенья 13.03.22:

 1. Прибытие в Израиль и посадка на рейс(ы) будут зависеть от получения предварительного разрешения.
 2.  Если гражданин Украины желает приехать в Израиль по приглашению гражданина Израиля, гражданин Израиля обязан подписать декларацию для приглашенного на вебсайте Управления по вопросам народонаселения и иммиграции посредством онлайн-формы по ссылке:https://auth.govforms.gov.il/mw/forms/ILinviting@piba.gov.il
 3.  Гражданин(ы) Украины, который(ые) подает(-ют) заявление на приезд в Израиль, должен подать заявление на сайте Министерства иностранных дел по ссылке:https://govforms.gov.il/mw/forms/plitim@mofa.gov.il#!pirteyHamevakesh
 4. Ответ на запрос заявителя будет послан на электронный адрес заявителя
 5.  Если заявитель (заявители) прибыл в Израиль по приглашению гражданина Израиля, проживающего в Израиле, приглашенный заявитель должен получить приглашение (форму декларации) от гражданина Израиля (как объясняется в разделе 2) перед заполнением анкеты.
 6. К анкете нужно приложить копию паспорта и копию печати, подтверждающей выезд из Украины

 ליעוץ ועזרה בתהליכי כניסה ומעמד בישראל השאירו פרטים

או התקשרו 04-8584840