1 דקות קריאה
איך מחזירים מעמד של תושב קבע שפקע בעקבות מגורים בחו"ל

תושב קבע אשר נשלל מעמדו לישיבת קבע בגלל שהייה מחוץ לישראל למשך 7 שנים רצופות, זכאי לבקש את החזרת מעמדו לישיבת קבע בישראל. 

מתי למרות שהייה בחו"ל של לפחות 7 שנים נשמר מעמד "תושב קבע"  

תושב קבע שנשלל מעמדו בשל שהייה מחוץ לישראל למשך 7 שנים רצופות או יותר לאחר שנת 1995, עדיין ייחשב כמי שקיבל רישיון ישיבת קבע בישראל מיום חזרתו לישראל, אם התקיימו כל התנאים הבאים:

  • משרד הפנים הודיע לו על שלילת מעמדו לתושבות קבע או שהוא נגרע ממרשם האוכלוסין לאחר ששהה מחוץ לישראל 7 שנים רצופות.
  • ביקש להירשם מחדש במרשם האוכלוסין.
  • ביקר בישראל בתקופת תוקפו של כרטיס היוצא שהיה ברשותו, והוא מתגורר בישראל למשך שנתיים לפחות לאחר ביקור זה.

תושב קבע אשר שהה מחוץ לישראל למשך 7 שנים רצופות, עדיין ייחשב כמי שנושא במעמד ישיבת קבע תקף בישראל, על אף השהייה הממושכת מחוץ לישראל וזאת אם התקיימו שני התנאים הבאים: 

  • משרד הפנים לא הודיע לו על פקיעת מעמדו לישיבת קבע בישראל והוא לא נגרע מרשם האוכלוסין (ללא קשר לסיבה שבגללה לא הודיע לו משרד הפנים על שלילת מעמדו או לסיבה שבגללה לא נגרע ממרשם האוכלוסין). 
  • ביקר בישראל בתקופת תוקפו של כרטיס היוצא אשר היה בידו בעת יציאתו מישראל. 
  • תושבי קבע אשר היו קטינים בעת שהוריהם העתיקו את מרכז חייהם אל מחוץ לישראל – ייבדק מעמדם לתושבות קבע מיום בגירותם, ולא תיחשב התקופה שקדמה ליום בגירותם (הגעה לגיל 18 שנים).

איך מחזירים מעמד למי שנשללה תושבותו 

יש להוכיח כי האדם עדיין רשום במרשם האוכלוסין ושמר על זיקה למדינת ישראל במשך 7 שנים שהיה בחו"ל, ושהוא לא קיבל אזרחות של מדינה זרה.
יש לעמוד בשני התנאים הבאים: להוכיח כי נשמרה הזיקה לישראל במהלך השהייה בחו"ל. מרכז חיים בישראל וקיימת השתקעות בישראל.

ככלל, אם התקיימו שני התנאים הנ"ל, יוחזר לתושב הקבע מעמדו, בכפוף לכך שאין מניעה שבחוק כמו לדוגמא מניעה פלילית או ביטחונית. בנוסף יש להראות כי תושב הקבע המבקש שיוחזר מעמדו היה תושב קבע במשך תקופה משמעותית בישראל. 

דרך הגשת הבקשה 

יש להגיש בקשה במשרדי רשות האוכלוסין וההגירה הקרובה למקום המגורים. 

הבקשה מחייבת נוכחות אישית של תושב הקבע במשרדי רשות האוכלוסין וההגירה. 

יש למלא טופס ולשלם אגרה בסך של 715 ₪ (נכון לשנת 2022). 

להוכיח את התנאים הנ"ל. 

לאחר מכן יידרש תושב הקבע להוכיח מרכז חיים בישראל

המבקש יקבל מעמד תושב ארעי של א/5 לשנתיים 

איך מוכיחים מרכז חיים בישראל 

מדובר ברשימה לא סגורה של מסמכים שנדרש להגיש לרשות האוכלוסין, וניתן לדרוש מסמכים נוספים מעבר לרשימה זו, אם הם רלוונטיים לבקשה, לפי שיקול דעת: חוזה רכישת דירה או חוזה שכירות. אישור עירייה או מועצה מקומית על מגורים בתחומה. חשבונות מים, חשמל, ארנונה (אם חשבונות הדירה כלולים בתוך דמי השכירות שמשלם המבקש, יש להמציא תצהיר מהמשכיר והוכחה על התשלומים). אישור על חברות בקופת חולים, פנקסי החיסונים של ילדי המבקש ועוד. אישורים על קבלת שירותים במוסדות ממשלתיים או קצבאות. אישורי לימודים מהמוסד החינוכי בו לומדים ילדי תושב הקבע המבקש את החזרת מעמדו. אישור מקום עבודה אסמכתאות על סטטוס תלמיד, סטודנט, או מובטל תלושי משכורת. אישור ניהול חשבון בנק ופירוט תנועות העובר ושב בחשבון. מסמכי נסיעה ישראליים ומסמכי נסיעה זרים כל מסמך או ראיה שמעיד על "מרכז חיים בישראל" יש להגיש את המסמכים בתוך 45 ימים מיום הגשת הבקשה במשרדי רשות האוכלוסין וההגירה, אחרת יכולה הבקשה להסגר. יש להציג את המסמכים המקוריים ולהגיש העתק של כל אחד מהמסמכים. 

עריכת ראיון אישי עם תושב הקבע המבקש להחזיר את מעמדו 

תושב הקבע המבקש את החזרת מעמדו יוזמן לראיון במשרדי רשות האוכלוסין לאחר שהגיש את הבקשה להחזרת מעמדו. הריאיון ייערך בשפה שתושב הקבע המבקש את החזרת מעמדו מבין ומדבר, ניתן להיעזר במתרגם. 

אישור הבקשה להחזרת המעמד לתושבות קבע 

לאחר שאושרה בקשת תושב הקבע המבקש את החזרת מעמדו, יקבל תושב הקבע אשרת שהייה ואת מעמדו לישיבת קבע בישראל בחזרה, על גבי תעודת המעבר שברשותו, ויירשם מחדש במרשם האוכלוסין. תושב הקבע שאושרה בקשתו ישלם אגרה עבור קבלת אשרת שהייה ומעמדו כתושב קבע בחזרה, ואותו סכום עבור כל ילד קטין ובן/בת זוג הרשומים יחד איתו. 

דחיית הבקשה להחזרת המעמד לתושבות קבע 

במצב של דחיה, נשלח מכתב ובו מודיעה הרשות למבקש על דחיית הבקשה. במצב כזה, משרד הפנים רשאי להוציא צו גירוש כנגד תושב הקבע שנשלל מעמדו ואז יהא על תושב הקבע לעזוב את ישראל בהתאם לתנאי הצו.

ערעור 

קיימת זכות להגיש ערר על ההחלטה של רשות האוכלוסין וההגירה לבית הדין לעררים, בהתאם למחוז מגורי המבקש, תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה בבקשה. תושב קבע אשר נדחה הערר שהגיש לבית הדין לעררים, זכאי להגיש ערעור בזכות על החלטת בית הדין לעררים לבית המשפט לעניינים מנהליים, תוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה בבית הדין לעררים. תושב קבע שנשלל מעמדו, ואשר ערער על ההחלטה של רשות האוכלוסין, יקבל אשרת שהייה בישראל למען ניהול ההליך המשפטי, ולא יגורש כל עוד הליך זה מתנהל.

נושאים נוספים קשורים

יש לשים לב אם מבקש המעמד קבע לא נדרש גם להסדיר רישום מעמד של בני זוג ו/או ילדים שנולדו לתושב הקבע מחוץ לישראל. 


המאמר אינו ממצה ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי כללי או ספציפי.
לקביעת פגישת ייעוץ, אפשר גם לצור קשר בטלפון 04-8584840 או לשלוח הודעה ב office@mwt-law.co.il