ייפוי כח מתמשך, הבעת רצון, הנחיות מקדימות, ייפוי כח רפואי - בימי קורונה


ייפוי כח מתמשך, הבעת רצון, הנחיות מקדימות, ייפוי כח רפואי - בימי קורונה
קורונה - מידע ועדכונים

ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך מרחוק, באמצעות שיחת וידאו.
למקרים דחופים התקשרו: 04-8584840 או השאירו הודעה כאן.

לקידום מהיר של הכנת ייפוי כוח מתמשך ניתן למלא פרטים כאן:  https://forms.gle/CDkt9K3CcpAFsMM7A

בימים אלה, בשל התפשטות נגיף הקורונה, כאשר קיים קושי בעריכת מפגשים אישיים, ישנה אפשרות לערוך ייפוי כוח מתמשך, ייפוי כוח רפואי, מסמך הבעת רצון והנחיות מקדימות לאפוטרופוס, מרחוק ובהתאם לנהלי האפוטרופוס הכללי. האפוטרופוס הכללי שלח את הדגשים הבאים, כדי להימנע מדחיית ההפקדה של ייפוי הכוח המתמשך, יש להקפיד על קיום ההוראות הנדרשות:

  •  עריכה וחתימה על מסמכים בהיוועדות חזותית אפשרית הן ביחס למיופה הכוח והן ביחס לממנה, ובלבד שאותו אדם עונה על אחד מהקריטריונים:

    - גילו 65 ומעלה.
    - בשל מצבו הרפואי הוא מצוי בקבוצת סיכון לחלות במחלת הקורונה.
  • רק מי שביצע פגישה/חתימה עם מיופה הכוח ו/או עם הממנה באמצעות הוועדות חזותית- צריך להגיש הצהרה על כך, במסגרתה הוא מפרט את נסיבות הפגישות שבוצעו באמצעות הוועדות חזותית, וזאת בנוסח המופיע בקישור:

https://www.gov.il/blobfolder/news/regulation_31-08-20/he/lawyer-2.docx

את ההצהרה על נסיבות הפגישה בהיוועדות חזותית אין להגיש יחד עם הטופס המקוון של ייפוי הכוח המתמשך במערכת הממוחשבת אלא יש לשלוח אותה לכתובת הדוא"ל:
meeting-ycm@justice.gov.il, וזאת מיד לאחר הגשת הטופס המקוון במערכת הממוחשבת.

אם במועד הטיפול של האפוטרופוס הכללי בהפקדה של ייפוי כוח מתמשך שנערך בהיוועדות חזותית, טרם הוגשה הצהרה כנדרש לתיבת הדוא"ל - ההפקדה תידחה, ללא התראה נוספת.

  • רק כאשר המפגשים עם הממנה בוצעו באמצעות היוועדות חזותית- על עורך הדין המגיש את המסמך לציין עובדה זאת במסגרת סעיף ה"התאמות" בטופס המקוון.

  • רק אם כל המפגשים עם הממנה נערכו בהיוועדות חזותית ולא קוים לפחות מפגש פיזי אחד עם הממנה בנפרד ממיופי הכוח, שבו עורך הדין יכול היה להתרשם מכשירותו, הבנתו ורצונו של הממנה במסמך - על עורך הדין לקיים שיחה טלפונית עם הממנה ללא תאום מראש, וזאת לפחות 24 שעות לאחר החתימה על המסמך ולפני ההפקדה המקוונת, לצורך תיקוף המסמך. שיחה זו תתועד במסגרת טופס ההצהרה.

  •  רק אם כל המפגשים עם הממנה נערכו בהיוועדות חזותית ולא קוים לפחות מפגש פיזי אחד עם הממנה בנפרד ממיופי הכוח, שבו עורך הדין יכול היה להתרשם מכשירותו, הבנתו ורצונו של הממנה במסמך - על עורך הדין לקיים מפגש פיזי משלים עם הממנה, לאחר ההפקדה המקוונת, וזאת עד למועד האחרון שיפורסם ע"י האפוטרופוס הכללי. הודעה על קיום המפגש המשלים תוגש בטופס המופיע בקישור:

https://www.gov.il/blobfolder/news/regulation_31-08-20/he/lawyer-08-09-20.docx

ותישלח לתיבת הדוא"ל: meeting-ycm@justice.gov.il 
אם לא ימסור עורך הדין הודעה על ביצוע מפגש משלים עד המועד שייקבע, תבוטל ההפקדה בדיעבד (אלא אם בינתיים נכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף).

  • הוראות אלה חלות גם לעניין עריכה או חתימה על מסמך הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון, למעט ההוראה לגבי החובה לקיים שיחה טלפונית עם עורך המסמך ולמעט ההוראה לגבי ביצוע מפגש משלים עם עורך המסמך.

לקריאה נוספת בנושאים אלה באתר 

בכל שאלה או לתיאום